Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym.

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Jeżeli chcesz się umówić na termin złożenia wniosku w sprawie Karty Rodziny Dużej skorzystaj z terminarza >>> REZERWACJA WIZYTY (w bloku po prawej stronie) dotyczącego "Pomocy materialnej dla uczniów"

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Ważne:

Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Karta Rodziny Dużej wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia (załącznik nr 3 do regulaminu).
 • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki.
 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty.
 • Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności,
 • Uprawnienia do Karty ustalone będą w drodze oświadczenia woli w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku tych form komunikacji, informacja o terminie odbioru Karty zostanie przesłana pocztą na adres wskazany we wniosku.
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
 • Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek w miejskich instytucjach kultury, ośrodkach sportowo- rekreacyjnych, warsztatach i zajęciach organizowanych przez Miasto Poznań.


Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl) oraz dostępny w:

 • Punkcie Obsługi Klienta UMP, pl. Kolegiacki 17
 • Punkcie Podawczym WZiSS UMP, ul. 3 Maja 46
 • Punkcie Obsługi Klienta PCŚ, ul. Wszystkich Świętych 1


Podstawa prawna

 • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’;
 • Zarządzenie nr 104/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017;
 • Zarządzenie nr 113/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Poznania, w ramach projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ na lata 2013-2014.

Aktualny katalog ulg i zwolnień (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 113/2013/P)

Aby zapoznac się z wykazem kliknij >>>>tutaj

Dokumenty do pobrania >>>>>tutaj