Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym.

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Osoby wnioskujące o Kartę zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń  zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pllub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Ważne:

Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Karta Rodziny Dużej wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia (załącznik nr 3 do regulaminu).
 • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki.
 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty.
 • Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności,
 • Uprawnienia do Karty ustalone będą w drodze oświadczenia woli w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku tych form komunikacji, informacja o terminie odbioru Karty zostanie przesłana pocztą na adres wskazany we wniosku.
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
 • Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek w miejskich instytucjach kultury, ośrodkach sportowo- rekreacyjnych, warsztatach i zajęciach organizowanych przez Miasto Poznań.


Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl) oraz dostępny w:

 • Punkcie Obsługi Klienta UMP, pl. Kolegiacki 17
 • Punkcie Podawczym WZiSS UMP, ul. 3 Maja 46
 • Punkcie Obsługi Klienta PCŚ, ul. Wszystkich Świętych 1


Podstawa prawna

 • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’;
 • Zarządzenie nr 104/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017;
 • Zarządzenie nr 113/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Poznania, w ramach projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ na lata 2013-2014.

Aktualny katalog ulg i zwolnień (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 113/2013/P)

Aby zapoznac się z wykazem kliknij >>>>tutaj

Dokumenty do pobrania >>>>>tutaj