Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym.

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Osoby wnioskujące o Kartę zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń  zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pllub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

 

Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Karta Rodziny Dużej wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki lub oświadczenie o niepełnosprawności (treść oświadczenia znajduje się w formularzu wniosku o wydanie Karty Rodziny Dużej).

Informacje dodatkowe:

 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty.
 • Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności,
 • Karty będą wydawane w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń może podjąć decyzję o innym sposobie odbioru Kart.
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
 • Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach i podmiotach samorządowych oraz niesamorządowych w tym przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.  


Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Poznania [kliknij tutaj]


Podstawa prawna:

 • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’;
 • Zarządzenie nr 772/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017.

Aktualny katalog ulg i zwolnień

Aby zapoznac się z wykazem kliknij >>>>tutaj

Dokumenty do pobrania >>>>>tutaj