Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

 • rodzin wielodzietnych,
 • rodzin zastępczych,
 • rodzinnych domów dziecka,
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym.

Karta Rodziny Dużej skierowana jest do rodzin zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie Miasta Poznania, prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej.

Osoby wnioskujące o Kartę zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

 

Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Karta Rodziny Dużej wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 • W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 24 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki lub oświadczenie o niepełnosprawności (treść oświadczenia znajduje się w formularzu wniosku o wydanie Karty Rodziny Dużej).

Informacje dodatkowe:

 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, należy je uzupełnić w dniu wydania Karty.
 • Karta będzie wydawana maksymalnie na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wniosek o przedłużenie Karty można składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności,
 • Karty będą wydawane w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń może podjąć decyzję o innym sposobie odbioru Kart.
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.
 • Karta uprawnia do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach i podmiotach samorządowych oraz niesamorządowych w tym przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.  


Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Poznania [kliknij tutaj]


Podstawa prawna:

 • Uchwała nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu’’;
 • Zarządzenie nr 772/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu ,,Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej’’ realizowanego w latach 2013-2017.

Aktualny katalog ulg i zwolnień

Aby zapoznac się z wykazem kliknij >>>>tutaj

Dokumenty do pobrania >>>>>tutaj