Pomoc materialna dla uczniów
Stypendium unijne

Masz pytanie? Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń do POZnan*Kontakt

Informujemy, iż Miasto Poznań w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny uczestniczyło w projekcie ,, Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”.

Projekt skierowany był do uczniów Poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkujących na obszarach wiejskich lub w miastach do 5 tysięcy mieszkańców lub w miastach od 5 tysięcy mieszkańców do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Celem projektu była pomoc w uzyskaniu świadectwa dojrzałości osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz pochodzą z obszarów zagrożonych marginalizacją. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

Informujemy, iż Miasto Poznań na realizację projektu otrzymało datację w wysokości 500.000,00 zł co umożliwiło wypłatę stypendiów w wysokości 2500,00 zł dla dwustu stypendystów.

Działania 2.2.ZPORR

"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

STYPENDIA UNIJNE
INFORMACJA

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie spoza Poznania, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem matury, pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz jednocześnie:

  • zamieszkujący na obszarach wiejskich lub
  • w miastach do 5 tys. mieszkańców lub
  • w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Dochód uprawniający do pobierania stypendium nie może przekraczać kwoty 504 zł lub 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (nie musi to być uczeń ubiegający się o stypendium). Obliczenie dochodu następuje na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za rok 2007 wraz z inną dokumentacją potwierdzającą uzyskane w tym czasie dochody.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą złożyć stosowne wnioski wraz z załącznikami.

Formularze wniosków i załączników oraz wszelkie niezbędne informacje można również uzyskać bezpośrednio w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1

Wnioski w terminie do 7 maja 2009r wraz z dokumentacją należy składać w Poznańskim Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1[nbsp]

  • w tym dniu wydłużone zostaną godziny pracy do godz. 20.00
  • w godzinach urzędowania: poniedziałki 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00,
  • w pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30.[nbsp]